Heijmen
(Circa 1535-)
? ?
(-)
Maarten Jans
(1529-)
? ?
(-)
Cornelis Heijmens
(Circa 1565-)
Maria Maartens
(Circa 1565-)
Gerritje Cornelisdr
(Circa 1595-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Gerrit Jaspers

2. Aart Gijsberts

Gerritje Cornelisdr 510,765,766

  • Born: Circa 1595 510
  • Marriage: (1): Gerrit Jaspers 765,766
  • Marriage: (2): Aart Gijsberts 9 june 1639, Zijderveld 510,765,766

  General Notes:

16-1-1613
Merten Jansz oud ca 84 jaar, testeert. Erfgenamen zijn:
1.Gerrichgen en Aelken Cornelis Heijmenszdrs, die hij in echte verwekt heeft bij za Marij Merten Jansd en wel: (klopt dit?)
Aelken 2m op Bolgrij achter de wde van Gerrit Hendricksz, gemeen voor met 2m leengoet, die ik vermaakt heb aan Gerrichgen Cornelisd die Ou[d]ste, strekk v/d Authenae t/d voorn wde, bov voorn wde en ben Merten Jansz; onder conditie dat Aelken 25 gl moet geven aan haar ou[d]ste suster Gerrichgen.

19-1-1618
Gerrigen Cornelisd tegenwoordige huisvrouw van Gerrit Jaspersz (uit cachte van een octrooij dd 21-11-1617 verleend door BREDERODE) begeert, dat 2m leengoet gemeen in 4m op Bolgrije, gelijkelijk onder haar erfgenamen verdeeld wordt.

2-8-1628
Johan Christiaensz substituut richter, Johan Reijersz STERCK, Dirck Aertsz DE KRUIJFF en Johan Roeloffsz DE VOS schepenen.
Cornelis Heijmensz won op Zijderveld, testeert met consent van zijn 4 kinderen, met name Heijmen, Jan, Gerrichgen en Aelken Cornelis, als volgt (krachtens octrooij hem verleend dd 5-8- 1615 van Willem van Oranje):
1. zijn oudste zoon Heijmen Cornelisz (ongehuwd) erft het leengoet; nog een hofstede en huis met 5m4h, waarin comparant nu woont, liggende op Bogrij onder de 17 Hoeven; nog 1m op Over Boecoop.
2. zijn zoon Jan Cornelisz (ongehuwd) erft een hofstad en huis en 4m te Bolgrije i/d 17 Hoeven zijnde leengoed van VAN BREDERODE, die comparant onlangs gekocht heeft van H.. Bastiaensz; nog 2m1h op Over Boeicoop, zijnde leengoed v/d prins van Oranje en die comparant onlangs gekocht heeft van rentmr PIJLL van wege de kinderen van Maxmiliaen DE MONTENEGO X Emmeken Willems za; nog 2m op Over Boeicoop mede leengoed v/d prins van Oranje, genaamd 'de Speldemaker' en die comparant gekocht heeft van Cornelis Hermensz.
3. zijn oudste dochter Gerrichgen Cornelis X Gerrit Japersz erft 2m op Over Boeicoop, ook leengoed v/d Prins van Oranje en die comparant gekocht heeft van Arien Willems; nog 2m op Bolgrij i/d 17 Hoeven gemeen met haar zuster Aelken in 4m achter Willemtgen Gerrits SCHEER en waarin Aelken 2m zal hebben voor haar moeders goed; nog 3m op Over Zijderveld genaamd' de Stelcamp?', zijnde leengoed v/d graaf van Culemborg.
4. zijn jongste dochter Aelken Cornelis (ongehuwd) zal hebben 5m4 op Over Boeicoop, zijnde leengoed v/d prins van Oranje, graaf van Leerdam, testateur aangekomen door overlijden van zijn broer Jan Heijmensz; nog 2m op Bolgrij i/d 17 Hoeven, die testateur gekocht heeft van Jkr PREIJS; nog 2m op Over Zijderveld, bov Jan Otten.

47. 19-9-1655
Maria Jaspers, bej. dochter, testeert, legateert aen heer neve Jasper Tonisz., soon van Tonis Dirxcsz. ende Heyltgen Jaspers, haar overleden swager en volle suster, komt hy te overlijden dan de helft op vaderssyde en de helft op moederssyde, leenland octroy 24-9-1635 van Leerdam, alsmede Brederode 22-12-1624, haer moeders suster Adriana Mercelis, legateert aan de nagelaten kinderen van haren halven broeder Gerrit Jaspers, verweckt by Gerricken Cornelis Heymensdr.

fol v; 1-6-1660
Anna Jans wde van Heijmen Cornelisz geassisteerd met haar zwager Jan Tonissen TUCKER en haar neef Jan Andriesz en in dese zaak haar momboirs, Jan Cornelis Heijmensen voor hem zelf, Aert Gijsbertsz X Gerrichgen Cornelis Heijmens en Cornelis en Joost Govertsz nagelaten mondige kinderen van za Govert Joosten en Aertgen Cornelis Heijmens (de laatste 2 gehuwd ?), mede voor hun zelf, en alle erfgenamen v/d voorn Heijmen Cornelisz za, verkl geloot te hebben op 22-4-1653, hetgeen za Heijmen Cornelisz X Anna Jans 'staande hun echt gewonnen hadden', en wel als volgt:
1. Anna Jans: 4m in Boeicoop in 't 2e weer van boven af, zijnde leengoed a/d prins van Oranje als graaf van Leerdam; nog e van 4m mede aldaar en mede leenroerig als boven en gekomen van Claes Alphertsen; nog een vogelkooi onder Vianen met de helft van 3m daaraan gelegen; nog 3m op Bolgrij genaamd 'het weeshuiskamp'; nog 2m in't RechtvLee, gekocht van Lenert Ariensz.
2. De voorn erfgenamen met hun drien: 3m op Boeicoop, leenroerig a/d prins van Oranje, gemeen voor met de kinderen van Gerrichgen Cornelis en de kinderen van Govert Joosten; nog e part van 4m mede aldaar en gecomen van Claes Alphertsz, zijnde leengoed v/d voorn prins;
een hofstedeke groot 5h op Bolgrij gecocht van IJsbrant Tonisz; nog 8h aldaar gecocht van Jacob Reijersz; nog 7h aldaar gecocht van Cornelis Bastiaensz; nog 2m1h genaamd 'de Caacamp' mede op Bolgrij bij de hofstede, die de wde in lijftocht bezit; nog een vogelkooi op Bolgrij groot 1m, gecocht van Lijsbeth Gerrits; nog 1m i/d Gauwenes gekocht v/d kinderen van Aert Gijsbertsz DE KEIJSER.

8-9-1665 (slecht leesbaar)
Zelfde comparante als boven, verkl dat haar voorn man wegens uitkoop dd ..... (niet ingevuld) aan zijn 2 voorkinderen voor hun moederlijk portie belooft had 150 gl. De voorn Baertgen Gerrits met Maeijken Reijersd, zijnde de enige nagelaten mondige voordochter van Reijer Jacobsz in echt verwekt bij Teuntgen Peters, maken een accordement. Baetgen Gerrits stelt als onderpand haar portie, die haar competerende is door dode van haar vader, in een hofstede op Bolgrij, die door haar moeder Gerrichgen Cornelis in lijftocht bezeten wordt, etc.

8-9-1665 (slecht leesbaar)
Zelfde comparante als boven, verkl schuldig te zijn aan Jan Gerritsz X Cornelia Dircx 797 gl wegens een obligatie groot 350 gl, die Reijer Jacobsz bekend heeft op 21-5-1662 tegenover Jan Aertsz cleermaker te Schoonrewoerd en waarvoor Jan Tonisz KAPPEL za X voorn Cornelia Dircx zich borg gesteld had; nog 350 gl a/d zelfde Jan Aertsz, etc. Comparante stelt als onderpand haar portie in de erfenis van haar moeder Gerrichgen Cornelisd. Compareerde tevens Gerrichgen Cornelisz huisvrouw van Aert (? gevlekt) Gijsbertsz geassisteerd door haar man en verkl haar testament niet te veranderen.

65. 2-5-1667
Gerrichgen Cornelis, hv. van Aert Ghysbertsz., won. op Zydervelt, testeert en verwyst naar testament d.d. 25-10-1655, legeteert aan haer nicht Aertien Henrix van Haren, bouwlant, groot acht (?) morgen in de Gouwenes onder last van 100 car.gld. t.b.v. Judick Henrix van Haren, haar suster, en aen Merten Gerritsz. 14 hont weylant op Boeycoop, leenroerig aan zyn hoechyt, en noch 3/4e van een huysinge etc., gelegen op Bolgery onder Zydervelt, groot 21 morgen, weer 1/4e deel Aert Ghysbertsz. toebehoert, en aan Maria Gerrits, hv. van Bart Jacobs, 5 morgen gelegen in Overheycoop, en aan de kinderen van Bartken Gerrits, in echt verwekt bij Teimen Janse, en Evert Gerrits met haar vieren 8 morgen min 2 hont, gelegen op Zydervelt, boven Franck Jansz. en beneden Jan Jansz. Lue c.s., leenroerig aan Culemborg, noch Jan Gerritsz. 2 morgen, gelegen op Bolgery, aen de Oude Hofstede, leenroerig aan de huyse van Vianen, noch l0 hont op Boeycoop, gemeen met den voorsz. Jan Gerritsz., leenroerig aen syn Hoohcheyt (Leerdam), item noch 7 hont op Cortgerecht, gemeen met gelyke 7 hont den selven Jan Gerritsz. toebehoerende, en aan Baertgen Gerrits 5 morgen weylant, gelegen op Bolgery, achter en bezyden den hofstede, gecomen van Hermen Lubberts, daarvan leenroerig 2 morgen aen de Huyse van Vianen, noch 8 hont mede op Bolgery genaempt 'het Smalweer' ende laestelyck aan de kinderen van Jacopgen Gerrits, in echt verweckt bij Jan Jansz. de Jongh, ende Willem Gerritsz. met hun sessen, 4 morgen op Boeycoop, leenroerig aan de leenkamer Leerdam, noch een vogelkooy op Bolgery l morgen lant en 4 morgen op Boeycoop, staande het huwelijck deur haar man syn aengecoft, aan haar man, begeert verder dat zy de 2 morgen weylant op Boeycoop, gemeen in 4 morgen, met Cornelis Govertsz., mitsgaders haar aendeel in de Hofstede van Heymen Cornelisz., sullen worden vercoft om daer schult mee te lossen van Maria Gerrits en Beatris Gerrits, staande het huwelijk met haer man Aert Gysberts aengecoft l morgen op Authena. Zij noemt Jan- en Maarten Gerrits haar zoons, octrooi leenkamer Leerdam en Culemborg, Vianen.

2-6-1670
Gerrichgen Cornelis wde en boedelhoudster van Aert Gijsbertsz, geassisteerd met haar mondige zoon Merten Gerritsz en tr aan Jasper Antonisz, schepen alhier, 8h op Bolgrij onder Zijderveld, bov de kinderen van Cornelis Sevensz en ben koper.

25-11-1670
Hermen Ghijsbertsz won te Vianen, tr aan Aelbert Heijmensz DE GROOT, won te Lexmond, het 1/7e portie, die comparant toekomt in 1.300 gl, nagelaten door comparants e broer za Aert Gijsbertsz en waarin diens huisvrouw Gerrichgen Cornelis wde van voorn Aert Ghijsberts haar leven lang in gelijftocht was, volgens dispositie d 25-10-1655.

14-4-1671
Gerrichgen Cornelis bevoren wde van Gerrit Jaspersen 'in joncxst'(= en nu wde van) van Aert Gijsbertsz; item Meerten en Jan Gerritsen; mitsgaders Baetken Gerrits wde van Reijer Jacobsz, Hessel Jaspersen X Ljsbeth Hermens en Jan Reijersen X Ingen Jans DE JONGH, alle kinderen en kindskinderen v/d voorn Gerrichgen Cornelis X Gerrit Jaspersz en caverende voor de verdere kindskinderen en medeerfgenamen v/d voorn Gerrichgen Cornelis X Gerrit Jaspersen en verkl schuldig te zijn aan Geertruijd VAN DE BERCH wde van Aert Cornelisz MODE, 1.600 cg zijnde 2 obligaties van elk 800 cg gepasseeerd op 12-4-1656 en 2-7-1659 door voorn Gerrichgen Cornelis en haar laatst overleden man. Comparanten stellen nu als onderpand hun huis en hofstede en land op Bolgrij, die door Gerrichgen Cornelis gebruikt en bezeten werden, bov de kinderen en erfgenamen van Jan Jansz en ben de wde va Meerten Willemsz en Maeijcken Reijers.

14-4-1671
Gerrichien Cornelis laatst wde van Aert Gijsbertsz, geassisteerd met haar mondigen zoon Meerten Gerritsen, tr aan Peter Martensen een vogelkooi groot 1m op Bolgrij, bov de wde van Roeloff Cornelisz STERCK en ben het gasthuis binnen Culemborg.

22. 7-3-1678
Willem Gerritsz. de Groot, als vader en voogt van zijn onmondige kinderen geprocureert aan Jacobjen Gerrits, Teunis Leenderts, als man en voogd van Lysbeth Hermens, alsmede voor Annitjen Gerrit en Melisjen Everts syn huysvrouwe halve susters en broeder, item Jan Reyers van Zuydam, als man en voogt van Ingen Jans, item Jasper Teunisz. en Joost Goverts als naaste voogden van de onmondige kinderen van Jan- en Baetje Gerrits, kintskinderen en erfgenamen van Gerrighjen Cornelis, laatst wedu van Aert Ghysbertsz., tr. aan Cornelis Bartels, 1 morgen 3 hont weylant gelegn op Authena onder Everdingen, boven Wilhelm Reynoldi, beneden den convent van outwyck. 765,766

Gerritje married Gerrit Jaspers, son of Jasper Jacobs and Baatje Gerrits 765.,766 (Gerrit Jaspers was born circa 1590.)

Gerritje also married Aart Gijsberts, son of Gijsbert Aarts Ceelen and Deliana Cornelisdr Stavast, on 9 june 1639 in Zijderveld 510,765.,766 (Aart Gijsberts was born circa 1610 in Lexmond 510.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 510

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.