arrow arrow arrow
Jan Andriesz
(-Before 1571)
Claasje Claasdr
(Circa 1522-1582)
Laurens Gerrits
(Circa 1530-)
Risje Hendriks
(-)
Andries Jans
(Circa 1549-1610)
Aagje Laurensdr
(Circa 1555-1602)
Risje Andriesdr
(Circa 1595-1673)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Aart Theunisz

2. Ernst Florisz Boer
3. Gijsbert Aarts

Risje Andriesdr 176,283

  • Born: Circa 1595, Benschop 283
  • Marriage: (1): Aart Theunisz 176
  • Marriage: (2): Ernst Florisz Boer 15 july 1624 175,283
  • Marriage: (3): Gijsbert Aarts 283
  • Buried: 8 november 1673, Benschop 283

  General Notes:

- - - - - - -B
Gijsbert Aerts x Risie Andries, lidmaten 12-1645, zij ol.

Rijsje Ariens doopgetuige bij Ernst Theunisz in 1655 en bij Marrigje Gorisdr in 1655.

1126 p.56 30-5-1613
Willem Glaude Homburg getr. met Annecke Andriesdr. en Aert Thonisz. getr. met Rysgen Andriesdr. transporteren aen en t.b.v. Jan Andriesz. hun swager 1 morgen vreij landts.

31-5-1613: Compareerden Willem Glaudensz van Homburg als man ende voogd van Anneken Andriesdr. zijn huisvr. en Aert Thonisz. ook als man ende voogd van Rijsgen Andriesdr. daar zij elk wettelijke geboorte bij hebben geprocureerd en hebben zij overgegeven t.b.v. Jan Andriesz. haar comparanten zwager de eigendom van één morgen vrij eigen land, gemeen en onverscheiden gelegen met vier mergen erfpachtland, die Jan Andriesz. competeren. Deze ene morgen eigen en vier morgen erfpachtland zijn de comparanten aangeloot en gedeeld bij boedelscheiding van dato den 16 april anno 1610.

11-6-1615
Comp. Laurens, Jan ende Claes Andries Jansz. gebroeders mitsgaders Willem Glaudens als man en voogt van Anna Andriesdr. zijn huysvrouw, daer hij wettelicke geboorte bij geprocreert heeft, te samen erffgen. van haer vader en moeder zalr. ende hebben getransp. aen en t.b.v. Aert Thonisz., als man en voogd van Risgen Andriesdr. zijn huijsvr. haer comp-, swager elcq een gerechte vijffde paert als sij gehad hebben aen anderhalve margen eijgen, van vijfftalve margen landts, daer d'andere drie margen landt hem Aert Thonisz. vrij competeren, in cragte van sekere lotinge van 15-2-1606, gelegen op de Noortsijde van Benscop boven de kerck, actum 11-6-1615. get. als gesworenen Laurens Andriesz. naest anderen......

1126 p.56 15-7-1624
Compareerden (huwelijkse voorwaerden) Eerst Flooren geass. met Adriaen Aerts Boer ter eenre ende Risgen Andriesdr. weduwe geweest van Aert Thonisz. zalr. geass. met Gerrit Willems als haer gecooren voocht in desen ter andere zijde, tegenwoordich echteluijden, Eerst Flooren brengt in f. 500, -. zijn_vrouw de goederen die haer nog kunnen aenbesterven etc.
(anderhalve mergen eijgen van vijfftalve mergen landts, daer d'andere drie mergen lands hem Aert Thonis vrij competeren, in crachte van lotinge van 15-2-1606 op de Noortzijde van Benscop boven de Kerck. ) 84,175,176

Risje married Aart Theunisz, son of Theunis Willems and Adriana.176 (Aart Theunisz was buried in 1622 in Benschop 283.)

Risje also married Ernst Florisz Boer, son of Floris Aarts Boer and Catharina Ernsts, on 15 july 1624 175.,283 (Ernst Florisz Boer was born circa 1595 and died before 25 january 1646 84.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 283

Risje also married Gijsbert Aarts, son of Aart Gijsberts and Aaltje Gerrit Florisdr.283 (Gijsbert Aarts was born circa 1570 176.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.