Bastiaan Claasz
(Circa 1530-Circa 1580)
Hendrikje Corsdr
(Circa 1535-Before 1603)
Daniel Bastiaans
(1564-Before 1649)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Adriaantje Cornelisdr

2. Neeltje Andriesdr

Daniel Bastiaans 438,697,1398

  • Born: 1564 438
  • Marriage: (1): Adriaantje Cornelisdr Circa 1591 438,1398
  • Marriage: (2): Neeltje Andriesdr 438
  • Died: Before 21 december 1649, before age 85 438

  General Notes:

Lenen van de hofstad Liesveld:
17. 4 morgen land in Langeraeck, belend ten oosten: Jan Boyenz. (1523: Jan Willemsz., 1600: Tonis Ariensz., schout van Langeraeck) en ten westen: Boyen Jansz. (1523: Willem Jansz., 1581: de erfgenamen van Willem Jansz., 1800: Tonis Ariensz., schout).
.-.-14. . : Gijsbrecht van Langerack, als leenman vermeld op 19-1-1476 (7975, f 30v).
29-6-1476: Wouter Ghijsbrechtsz. (7975, f 18).
16-5-1523: Ghijsbert Woutersz. (7975, f 18v).
20-5-1581: Lintgen Wouter Gijsensdochter, hulde door Pieter Pietersz. (7975, f 19).
10-5-1592: Lijntge Wouter Gijsendochter, gehuwd met Balthen Willemsz. van Dijck (7975, f 19).
1-5-1594: Lijntge Wouter Gijsendochter, gehuwd met Reynier Pietersz. (7975, f 19).
17-12-1600: Daniel Bastiaensz. na overdracht door Lijntge Wouter Gijsendochter, gehuwd met Reynier Pietersz. (7975, f 19v).
7-3-1618: Daniel Bastiaensz. mag bij testament over het leen beschikken (8012, f 12v).
21-12-1649: Willem Danielsz. bij dode van zijn vader Daniel Bastiaensz. (7976, f 441.

Langerak WK.1 18-5-1602
o.a. benoemd tot opzichters etc. Philips Bastiaens voor Daniel Bastiaens en Cors Bastiaens voor Weijntje (Ariens)

20 f84 17-4-1615
Cornelis Gijsberts voor hem selve ende Claas Jacobs als man en voogt van Sijtje Gijsberts ter eenre Henricxken Cornelis wede van Jan Gijsberts de Ridder geass. met Bastiaan Corss hare soon en deselve voor hem selve, Jan Cornelis Uijl man en voogt van Geertje Corss ende Daniel Bastiaans als voogt vande vordere weeskinderen van Cors Bastiaans (zijn broer) ter andere sijde ende dat door tussen spreken van Jan Willems de Best, Jan Cornelis ende Adriaan Jacobs als beijde selve partijen etc.
Hofstede groot 7 mrg 5 ws. 6 hont van de Leck tot aan Noordeloos, noch een weer lants met hofstede groot 6 mrg van de Leck tot aan Goudriaan.
4 mrg 1? hont in't Zijlweer, noch 2 hont in de Benschupperhofstede
Claas Jacobs - Cors?/zal wel Cornelis moeten zijn/ Gijsberts hebben ontvangen.
1e oostw. Pieter Willems, westw. Adriaan Nannings 6 mrg.
2e " Cornelis Baltus, " Adriaan Jacobs hier jegens zal Cornelis Ghijsberts ende Claes Jacobs voor hebben de 4 mrg. . hont
3e " Huijbert Cornelis, " erfg. van Grietje Pieters
naastgeschreven; 6-1616, comp. Cors. Gijsberts en Claas Jacobs en bekenen van Henrichgen Cors betaald te zijn.

SAD, ora Langerak 25, fol. 95. 24-4-1620: Compareerde Cornelis Adriaans als man van Geertgen Cors 'ende verklaarde vermits te deser tijt geene apparentie is, om mit deselve Geertgen vredelick ende behoorlick huijs te houden zulcx hij hem voor alsnu van haar moet houden, ende dat midler tijt t'lant ende goet zoo huijr als eijgen ende alles ten achteren gaet ende ongebruickt blijft leggen tot grote schade, waerover Daniel Bastiaens als oom van Geertgen voors. hem Cornelis Adriaens vorengehouden heeft ende ge­waerschout. Dat de weeskinderen vande selve Geertgen van onderhout versorcht, ongelden van de landen ende andere schulden ter minste schade betaelt moeten werden op dat de voogt mit doppervoogt voor t'onderhout van de weesen als de ander schuldenaers. d'selve daer voren niet genootsaeckt werden nader bij middelen van Justitie tot laste ende aen haer Geertgens goederen te executeren. Om alle twelck te voorcomen hij Cornelis compt bij desen verclaert aen voors. Geert­gen sijn huijsvrou mit de voors. hare voocht te consenteren dat zij alleene voor dit jaer t'lant ver­huijren ende de beesten vercoopen mach, soo eer zoo liever ten meesten oirbaer ende affdoeninge der voors. lasten op hope van middeler tijt weder gevoechl. bijden anderen te comen'.

SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 16v. 1-9-1620: Geertgen Cors, weduwe van Jan Cornelisse Uul, geassisteerd met Bastiaan Corsz, haar broer en Daniel Bastiaans haar oom, ter eenre, en Gerrit Cornelis [Uul] en Cornelis Adriaans omen en bloedvoogden van de weeskinderen, ter andere zijde, zijn overeengekomen. Geertgen Cors zal blij­ven in het bezit van alle goederen, land, huis, inboedel, telbare have en alle andere bezittingen, alle in-en uitschulden. [...] Daartegen belooft Geertgen haar kinderen, Adriaantge 51/2, Machteltge 31/2 en Cornelis 11/2 jaar, te onderhouden en naar school te laten gaan. Zodra de kinderen mondig zijn geworden, zal elk kind zijn rechte derde part hebben van omtrent een halve morgen land dat Jan Cornelis had geërfd van Cornelis Hendricks Uul, zijn vader, in een weer van 71/2 mergen. Indien een van de weeskinderen in zijn onmundigen jaren komt te overlijden, sal zijn/haar gedeelte van het ene kind op het andere erven Als onderpand voor hetgeen zij beloofd heeft stelt Geertgen Corss de helft van twee morgen land die haar over haar vaders erffenisse in twee weren onverdeeld aanbe­storven zijn. Te weten in een weer van zeven mergen één hont, daar Bastiaan Cors nu op woont en nog in een weer van zes mergen, daar Henrickgen Corss [moet zijn Cornelis] de kinderen bestemoe­der nu ter tijd op woont.

Lopik RA.1339 f230 1-2-1630
Reijer Jacobsz, wonende in den gerechte van Lopick, als weduwenaer ende boedelheerder van za. Marichgen Aerts, sijne overledene huijsvrou, geassisteert met Geerloff Jacobsz, sijn broeder, Mr. Cornelis Cornelisz ende Jan Jansz, sijne swagers, ter eenre, ende Adriaen Aertsz met Claes Aertsz, als omen ende bloetvoochden van de kinderen van de voorn. Marichgen Aerts bij Reijer Jacobsz verweckt, sijnde selve kinderen 4 int getall met namen Weijntgen Reijers, out 13, Aert Reijersz, oudt 9, Laurens Reijersz, out 7, ende Cornelis Reijersz, out 4 jaren ofte elcx daer omtrent, sijnde de voorn. 2 voochden geassisteert met Daniell Sebastiaensz, der voorsz. kinderen outoom, ter anderen sijde, bekennen met malcanderen opgerecht te hebben een maeckgescheijt belangende der voorn. kinderen moederlicke erffenisse.

21 f12v. 9-12-1630
Comp. Maritje Corss met Daniel Bastiaense hare oom en voocht transp. aan Bastiaen Corss hare broeder

f79 24-10-1637
Maritgen Corss burgeresse der stede van Nieuwpoort, wede van Thonis Ghijs­bertsz zalgr. geassisteert met Daniel Bastiaense haere oom, Bastiaen Corss hare broeder ende Sander Adriaens hare schoonbroeder altesamen won. te Langerak ter eenre Bastiaen Ghijsbertse als oudste oom ende rechte bloetvoocht van nagelaten weeskindt, genaempt Belitgen Thonis mitsgaders Jan Ghijsberts ende Cornelis Jans oom ende behout oom vant voorn weeskind.
Maritgen Corss behoud alles in eigendom, het weeskind was mei lestleden 3 jaar oud

25 f243 -1648
Daniel Bastiaanse wedr. van Neeltje Andries ter eenre Willem Daane, Adriaan Daane, Teunis Chielen man en voogd van Heijndrickie Daane ende kinderen van Cornelis Danielse, (uit 1e huw. van Daniel Bastiaans x Adriaantje Cornelis) ende Cornelis Corss man en voogd van Adriaantje Daane, Bastiaan Dirck man en voogd van Jannitje Daane. uit 2e huw. loting.

Bastiaan Dircks man en voogd van Jannitje Daniels, Cornelis Cornelis man en voogd van Adriaantje Daniels mede kinderen van Daniel Bastiaans x Neeltje Andries eijser en Willem Daniels mede een zoon van etc. gedaegde, 3 jaar geleden lotinge

151,169,697,875

Daniel married Adriaantje Cornelisdr, daughter of Cornelis Ariens and ? ?, circa 1591 438.,1398 (Adriaantje Cornelisdr died in 1602 438.)

Daniel also married Neeltje Andriesdr.438 (Neeltje Andriesdr died before february 1648 438.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.