? Haimerink
(-)
? ?
(-)
Hendrik Haimerink
(Circa 1715-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aaltjen Brunink

Hendrik Haimerink 2278

  • Born: Circa 1715
  • Marriage: Aaltjen Brunink 2278

  General Notes:

Landgericht Enschede 8-6-1760 014.052vo
... erschenen Berent Roolvink en Aalken Haemer ehel. ... de laaste ziek en te bedde leggende ... hebbende sij comparantinne ... tot haaren mombaar en assistent verkooren Berent Hesseler ...
[pagina ontbreekt]
... hooij als weidelanderijen den Nijenkamp off Baerdeel ... zijns testators neeff Gerrit Mensink zoon van Hendrik Mensink en Aaltjen Mensink ehel. en bij voor affsterven op desselfs broeder Jan en haare testatoren nigte Fenneken Haemink dogter van Hendrik Haemink en Aaltjen Bruinink en bij voor affsterven op desselfs suster ten einde om dieselve nae haaren testatoren overlijden off bij vrijwilligen affstand te aanvaarden ... mits aan malkanderen trouwende, alleenlijk daar van uitkeerende aan Herman Roolvink zoon van Gerrit Roolvink woonagtig in 't gerigte van Delden eene somma van honderd guld. aan Gerrit Schukkink zoon van Jan Schukkink mede een honderd guld. en dan nog aan Albert Rekers getrouwt aan Geesken Haemink woonagtig in Eindscheide eene somma van vijfftig guld en verders niet.

Landgericht Enschede 16-7-1763 014.090vo
Alsoo het scheen en te dugten stond dat over het gemaakte testament van wijlen Berend Roolvink en Aalken Haijmen in leeven geweesen egteluiden ende in de Twekkel alhier overleden angaande de makinge op seer jonge minderjarige kinderen en die aen malkander souden moeten trouwen een swaere procedure tussen de erffgenamen van de eerstgenoemden souden konnen ontstaan ende van langen duer weesen, soo is 't dat wij ondergetekende samentlijke erffgenamen daar over dusdanig ende finaalik hebben geaccordeert ... namentlijk dat Hendrik Mensink en sijn huisvrouwe als vader en moeder van haar minderjarige soon Gerrit Mensink ... in vollen eijgendom sullen hebben en genieten de halfscheid van den geheelen boedel en nalatenschap van wijlen Berent Roolvink en Aelken Haimen in leeven geweesen egtelieden ...
En dat de andere halfscheid van dien geheelen boedel erffelijk sal trekken ende genieten Aeltjen Bruinink wede. van wijlen Hendrik Haimen voor haar minderjarige dogter Fenneken Haimen ...
Alles met deese expresse conditie en bedinge 1stelijk dat bovengenoemde Hend.k Mensink ter eenre en wede. Haimen ter anderen sijde samen dat is ieder voor de halfscheid daar van sullen uitkeren en betalen Hermen Roolvink en sijn vrouwe Jenneken Vrijlink een somma van twee hondert en seven en taggentig gulden tijn st eens in gelde en de linnen en wollen klederen van overleden Berent Roolvink en de halve linnen en wullen klederen van wijlen Hermen Roolvink ... met 1/4 part van het vlas.
Ten tweeden dat de selve Hend.k Mensink en wede. Haimen van de geseijden boedel te samen sullen uitkeren en betalen aen Gerrit Schukkink en Jude Mensink egteluiden ook eens en voor alles eene somma van twee hondert en seven taggentig gulden 10 st ende aen Albert Rekers als in huwelijk hebbende Geesken Haimen insgelijk eene somma van twee hondert en seven en taggentig gulden 10 st met de halve linnen en wullen klederen van de overleden huisvrouwe van wijlen Berent Roolvink en twintig ellen smaldoek.
Ten derden sullen alle des boedels schuldens van wijlen Berent Roolvink en sijn overleden huisvrouwe sijn en blijven tot laste van voorschreven Hendrik Mensink voor d'eene halfscheid en de andere halfscheidt ten laste van meergemelte Aeltjen Bruinink wed. van wijlen Hendrik Haimen sulx voor haare minderjarige kinderen ...
Ten vierden sullen de voorschreven Hend.k Mensink en huisvrouwe voor haar minderjarige soon Gerrit Mensink ter eene en de wede. Haimen ... voor haare minderjarige dogter Fenneken Haimen ter anderen zijden ... 2278

Hendrik married Aaltjen Brunink.2278

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.