Gerrit Berenbroek
(-)
? ?
(-)
Gerrit Gerrits Berenbroek
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aalken Beckers

Gerrit Gerrits Berenbroek 760

  • Marriage: Aalken Beckers 760

  General Notes:

Landgericht Enschede 23-10-1649 009.330
... erschenen Gert Gerritssen ten Berenbroeck met Aele Beckers, sijn echte huijsvrouwe praesent, ende deede ten erfflijcken behoeve van sijnen broeder, Jan ten Berenbroeck, Aele, eheluijden ende haeren naekommelingen onwedderoepelijcke transportatie, cessie ende opdracht van alle haerer transportanten bereits aengestorven, respective vaeder ende schoon-vaederlijcke, als oock noch aen te sterven moeder ende schoonmoederlijcke erffenisse, soo wel huijs, gaerden, uijtdrift als hooge ende leege landerijen, voorts actien ende crediten niet in t' minste gereserveert; Daervan sij transportanten den kooppenn., den lesten metten eersten vollenkoomen ende ten geneugen bekanden ontfangen te hebben. Deeden deswegen van d' bereits aengestorven vader- ende noch aen te sterven moederlijcke erffenisse vertichenisse met hande ende met monde als recht was. Haer ende allen den haeren daervan euwichlijck ontervende, ende cooperen cum suis daermeede immermeer wedderomme beervende, sonder dat sij daeraen het allerminste meer behielden, beloovende deesen erffkoop den cooperen alsoo te willen staen, wachten ende waeren, onder verbant naer rechte. 760

Gerrit married Aalken Beckers.760

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.