arrow
Jan Smalenbroek
(Circa 1615-)
Aalken Spelberg
(-)
Engbert Smalenbroek
(Circa 1640-)
Fenneke
(-)
Roelof Smalenbroek
(Circa 1675-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hermken Lippinkhof

Roelof Smalenbroek 1082

  • Born: Circa 1675
  • Marriage: Hermken Lippinkhof

  General Notes:

Landgericht Enschede 8-3-1702 010.400
In eijgender personen erschenen sijn Jan Smalenbrook met Fenneken sijn echte huisvrouwe die haren eheman de momboirschap opgesegt hebbende wederom tot haren momboir gecoren ende genomen heeft die Albert Wagelaer ...
[... langstlevende ...]
... nae dode van haer beiden haer gehele erve ende goet Smalenbrook ... soo als het bij haar beider beseten word en aangecoft is ... in een onbreekbaren en vollen eijgendoom sall overgaan ende verblijven aan der testatricen aldesten sone Jan voormaels bij Engbert Smalenbrook geprocreert ... dit alles onder sodanen beding ... dat hij aldien hij sonder wettige liever erven nae te laten come te overlijden in sodanen maniere wederom sall vererven ende overgaen aen desselven broder Hermen off desselver wettige liever erven en bij manquement van dien aan derselven derde soon Roleff en so vervolglijk soo dat ... het gementioneerde erve ende goet Smalenbrook nooit off nimmer meer stukswijse sal mogen verdeilt worden.
Verder legateert ende geeft hij testator nae sijn overlijden aan sijn suster Stijne dochterken Aelken genaemt uit sijne nalatenschap suiver en vrij ene somme van seshondert caroli gld. en soo gemelte suster dogter Aelken voor hem testator moghe comen te overlijden sullen deselve bij desselfs moeder off testators suster Stijne getrout aan Derkink genoten en van sijn erffgenamen uitgekiert worden.
Stellet dan verder hij testator tot ware en universele erffgenamen in alle sijn nae te latene goderen sijn vrouwen kinderen bij wijlen haren eersten man Engbert Smalenbrook geprocureert met namen Herman, Roleff en Jenneken om deselve onder haer vieren gelijkelijk te deilen.

Landgericht Enschede 4-5-1708 010.637
... eerschenen sijn Berent Hunhoff met Hermken Spijle sijn echte vrou, Roleff Lippinkhoff met Hermke Lippinkhoff sijn echte vrou, Welmer Crumhoff met Enneken Hotink sijn echte vrou, Hermen Walming met Enneken Berenbroek sijn vrou en Hermen Schiphold met sijne echte vrou Ale Veluwe ... en deden ten erfflijke behove van Jan Bult en sijnen erffgenamen onwederopelijke cessie en overdracht van het erve ende good Bult ...

Landgericht Enschede 5-2-1752 056.138
Erschenen in die weledele gerigte Jan Lippinghof [in de marge toegevoegd: en Herm. Brunink ... voor haar en de rato caverende voor Will. ..], Engbert Lippinghof en Hindrik Lippinghof voor haar selfs voorts Jan Spelberg en Gerrit Berenbroek nomine uxoram te saamen erfgenamen van wijlen Roelof Lippinkhof geassisteert met haar bediende procurator Hendrick Penning welke mits dezen dienende voor aansprake tegens Jan Smalenbroek poseren in facto onstrafbaar waar te weesen dat in leven sij geweest Jenneken Smalenbroek suster van den aanliggeren ? vader en schoonvader als mede van de gedaagde dat voorschreven Jenneken Smalenbroek als wesende niet de alderkloekste door desselfs broeders de gedaagd in deese en Harmen Varwijck bij haar derde broeder Roelof Lippinghof in kost sij besteeden en aldaar tot haar dood toe gebleven en ook gestorven dat door Roelof Lippinghof de groeve sij bekostigt en andere voorschot sij gedaan, dat de gedaagde ab intestato voor een derde part erfgename van voorschreven Jenneken Smalenbroek sij geweest en uit dien hoofde voor sijn derde part aan Roelof Lippinghof sij schuldig geworden wegens kostgelt van Jenneken Smalenbroek twee en vijftig guldens, wegens der selver groeve twintig guldens, nog weegens eene keppe twee guldens en vijff stuivers, dus tesaamen vierenseventig guldens en vijff stuivers al het geene met niet denke dat de gedaagde onder eede sal durven ontkennen ... soo om dat wijlen Roelof Lippinghof in december 1744 op sijn dood bedde aan de aanlegger Harmen Bruininck heeft versogt de aanteekeningen desen aangaande soo men alhier sub A overlegt te maaken gelijk voorschreven aanlegger oorbiedig is ...

Roelof married Hermken Lippinkhof. (Hermken Lippinkhof was born circa 1680.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.