? Berenbroek
(Circa 1635-)
? ?
(-)
Hermen Berenbroek
(1662-)
Jenneken Engerink
(Circa 1665-)
Hermen Berenbroek
(-)

 

Family Links

Hermen Berenbroek 768

  General Notes:

Landgericht Enschede 29-7-1720 011.315
Hermen Walmink met Enne Berenbrook sijn egte vrou, die haren eheman die momboirschap in desen opgesegt hebbende, wederom tot haren momboir gecoren ende aangenomen heeft, die haar bij den gerigte ook toegelaten is, haren broeder Hermen Berenbrook, sijnde hij testator krank liggende te bedde, edog bij goden verstande en sij testatrix gesond van lighaam en bij goeden verstande, becanden overwogen te hebben ...
dat nae dode van haar beiden het gehele erve ende goed Walmink soo en als tegenwoordig door haar beseten en gebruikt word ... in een altoos duirende onbreekbare ende vollen eijgendom sal overgaan ende vererven an eene van hare drie soons ... mits uijtkerende voor dese percelen eene summa van negentien honderd caroli te weten voor het erve vijftien ... [hier ontbreekt een pagina]
Stellende dan vorders tot hare erffgenamen in alle hare nae te latene goederen desselfs kinderen Hermen, Jan, Willem, Geertken, Hille en Hendrina om haare goederen gelijk te deilen en te erven ...

Landgericht Enschede 5-6-1736 012.170
Ick Abraham Strick verwalt. rigter des landgerigts Eindscheide doe kond en certificere kragt deses dat voor mij ende mijne keurnooten hier nae genoemt persoonlijk gecompareert ende erschenen sijn Herman Berenbroek en Jenneken Engerink egtelieden leggende die eerste sieck te bedde dog sijn verstand en memorie seer wel magtig, hebbende die laatste haaren lieven eheman die momberschap in desen opgesegt en tot haaren mombaar weder verkooren die e. Aernold Wagelaer welke haar oock van den gerigte is toegelaaten, en verklaarden sij comparanten overdagt te hebben die brosheit en kortheit des menschelijken doen, die sekerheit des doods en die onsekere uur van dien, en daerom niet geerne van hier te willen scheiden eer en bevorens sij van hunnen tijdelijke goederen hadden gedisponeert tot welke dispositie sij mede verklaerden getreden te zijn uit vrijen wille sonder opmaakinge off misleidinge van jemant komende dan tot de disposietie soo beveelen sij testatooren haare zijlen soo haast die uit haare lichaamen nae de wille des Heeren komen te scheiden in die genaadige hand van God Almagtig, en haare lichaamen aen die aerde tot een eerlijke begrafenisse.
Ten eersten soo maaken en willen sij testatoren dat haer dogter Enne nae haar beider overlijden voor af uit haaren boedel sal hebben te trecken die somma van een hondert caroli guldens tot 20st het stuck
Ten 2den tot willen en maken sij testatoren en wel met assistentie als voorsch. aen haare dogter Hille, getrout aen Geerit Gesink, die somma van een hondert guldens, sullende dieselve met dese hondert guldens mede te ontfangen nae testatooren doode, ten enenmaal in het vervolg afgesoet sijn en blijven zonder verder in haar testatoren na te laatene goederen te participeeren om redenen dat sij testatoren verklaarden dat haare gemelte dogter Hille al wel soo veele als haare andere kinderen uit haare naelatenschap kunnen krijgen bereits hadde genooten sullende als den nog naa haaren testatooren doode die beide kinderen van haar dogter Hille bij Gerrit Wermink uit 't Weckelo in egte geprocureert met naamen Henrick en Gerrit te saamen 100 gulden te hebben genieten waer van Henrick voorsch. sal trecken 60 gulden en Gerrit 40 gulden maakende dan alsoo te saamen al gesegt 100 gulden.
3de Soo stellen sij testatooren en wel met assistentie als booven tot haare waare en universeele erfgenaamen in alle verdere haare nae te laatene goederen nae haaren doode en beider overlijden haare naegenoemde kinderen als met naamen Enne, Fenne, Gerrit, Mette, Willem, en Hermen om deszelfs naelatenschap als dan onder alkanderen egaalijk te deilen dog niet eerder als gesegt als nae doode van die langstlevende der testatooren welke langstlevende tot die tijd het volle besit en eigendom aen den vollen boedel soo roerende als onroerende, niets exemt daer aen sal hebben te beholden en welgevallen genieten.
Al het welke voorschreven sij testatoren nae dat het selve haar wel en dauelijk was voorgelesen verklaaren te zijn haar uterste wille, willende en begerende dat het selve nae haaren doode volkomen kragt en effect sorteren sal ...
Actum op het erve Berenbrook in die Esbrookmarke gerigte Eindscheide den 5den juni 1736.

Landgericht Enschede 1-5-1739 068.463
... dat ik in de maend meij 1738 van gerigtsweegen met de verv. rigter Strik ben gewezen nae het Kleijne Berenbroock alhier in de Eschmarkt en aldaer komende ben present geweest als gemelte verv. rigter de partijen domine Naegel ter eene als goedheer van Kleijn Berenbroock en Herman en Gerrit Groote Berenbroock ter anderen zijde sogten te ontscheijden of sekere grond en wal dat partijen zig destijts daer over hebben gesubmitteerd aen d'uijtspraeke van dr. Muntz ... dat daerbij ook hebben gesien dat tussen het land van Kleijn Berenbroock en de situatie alwaer den quaestieusen wal voormaels was geweest van den brink van Kleijn Berenbroock aen Gerr. Berenbrooks grond vris was angegraven en omgetorft hetgeene Groote Berenbroock bekent heeft door hem en sijn volk gedaen te zijn, ...

Landgericht Enschede 7-1-1743 069.171
... ter instantie van Henric Beunink nae voorgaende arrest en citatie onder eede te hooren en t'ondervragen Christiaan Lubbers ... omtrent 20 jaaren oud ... woont in het Munsterland aen dese grensen digt bij het Berenbrook en Hoepers.
... heeft voor enige weijnig weeken gezien dat Herman en Gerrit Berenbrook aldaar in hare nabuerschap op het gemeene veld in de Endscheder Eschmarkt zijn slaegs geweest met greepen en andere gereedschap met d'oude Hoepen en sijn soons ... en de voorn.de Hoepen en sijn soons verscheijden maal met de grepe op den kop hebben geslaegen waer op den Heuper sijn soon Lucas is gekomen om sijn vader te redden waer op Gerrit Berenbrook is toegeschoten en heeft die Heupers soon Lucas met die greepe op den kop geslaagen dat hij ten aerden neerseeg en heeft soo lange moeten leggen dat sijn moeder is gekomen en heeft hem weder op geholpen, waer op vervolgens Gerrit Berenbrook siende dat den Heupers sijn soon Gerrit daer mede bij staande en present was soo heeft gemelte Gerrit Berenbrook mede vervolgens nae die soon geslaagen met die greepe maar gem. soon Gerrit Heuper hem ontweken sijnde heeft hem also vlugtende die ??? [hetwelk allemaal] is voorgevallen bij gelegentheid als die Heuper die plaggen die sijne soon Lucas aen sijn land geraaid hadde wilde weghalen welke die Berenbrook op voorschr. maniere belet hebben en hebben die Heupers alsoo haaren waagen moeten staan laaten maar de Berenbrook hebben destijds op haar waagen nog enige van die plaggen medegenomen. 768

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.