? Berenbroek
(Circa 1635-)
? ?
(-)
Herman Berenbroek
(1662-)
Jenneken Engerink
(Circa 1665-)
Mette Berenbroek
(Circa 1700-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Lambert Berenbroek
2. Berend Gerrits Ruijters

3. Hendrik Berends Rotman
4. Engbert Derks Bartels

Mette Berenbroek 712,1082

  • Born: Circa 1700
  • Marriage: (1): Lambert Berenbroek 712
  • Marriage: (2): Berend Gerrits Ruijters 29 april 1736, Eibergen 566,712
  • Marriage: (3): Hendrik Berends Rotman 2 july 1746, Eibergen 712
  • Marriage: (4): Engbert Derks Bartels 2 may 1751, Eibergen 1099

  General Notes:

Landgericht Enschede 5-6-1736 012.170
Ick Abraham Strick verwalt. rigter des landgerigts Eindscheide doe kond en certificere kragt deses dat voor mij ende mijne keurnooten hier nae genoemt persoonlijk gecompareert ende erschenen sijn Herman Berenbroek en Jenneken Engerink egtelieden leggende die eerste sieck te bedde dog sijn verstand en memorie seer wel magtig, hebbende die laatste haaren lieven eheman die momberschap in desen opgesegt en tot haaren mombaar weder verkooren die e. Aernold Wagelaer welke haar oock van den gerigte is toegelaaten, en verklaarden sij comparanten overdagt te hebben die brosheit en kortheit des menschelijken doen, die sekerheit des doods en die onsekere uur van dien, en daerom niet geerne van hier te willen scheiden eer en bevorens sij van hunnen tijdelijke goederen hadden gedisponeert tot welke dispositie sij mede verklaerden getreden te zijn uit vrijen wille sonder opmaakinge off misleidinge van jemant komende dan tot de disposietie soo beveelen sij testatooren haare zijlen soo haast die uit haare lichaamen nae de wille des Heeren komen te scheiden in die genaadige hand van God Almagtig, en haare lichaamen aen die aerde tot een eerlijke begrafenisse.
Ten eersten soo maaken en willen sij testatoren dat haer dogter Enne nae haar beider overlijden voor af uit haaren boedel sal hebben te trecken die somma van een hondert caroli guldens tot 20st het stuck
Ten 2den tot willen en maken sij testatoren en wel met assistentie als voorsch. aen haare dogter Hille, getrout aen Geerit Gesink, die somma van een hondert guldens, sullende dieselve met dese hondert guldens mede te ontfangen nae testatooren doode, ten enenmaal in het vervolg afgesoet sijn en blijven zonder verder in haar testatoren na te laatene goederen te participeeren om redenen dat sij testatoren verklaarden dat haare gemelte dogter Hille al wel soo veele als haare andere kinderen uit haare naelatenschap kunnen krijgen bereits hadde genooten sullende als den nog naa haaren testatooren doode die beide kinderen van haar dogter Hille bij Gerrit Wermink uit 't Weckelo in egte geprocureert met naamen Henrick en Gerrit te saamen 100 gulden te hebben genieten waer van Henrick voorsch. sal trecken 60 gulden en Gerrit 40 gulden maakende dan alsoo te saamen al gesegt 100 gulden.
3de Soo stellen sij testatooren en wel met assistentie als booven tot haare waare en universeele erfgenaamen in alle verdere haare nae te laatene goederen nae haaren doode en beider overlijden haare naegenoemde kinderen als met naamen Enne, Fenne, Gerrit, Mette, Willem, en Hermen om deszelfs naelatenschap als dan onder alkanderen egaalijk te deilen dog niet eerder als gesegt als nae doode van die langstlevende der testatooren welke langstlevende tot die tijd het volle besit en eigendom aen den vollen boedel soo roerende als onroerende, niets exemt daer aen sal hebben te beholden en welgevallen genieten.
Al het welke voorschreven sij testatoren nae dat het selve haar wel en dauelijk was voorgelesen verklaaren te zijn haar uterste wille, willende en begerende dat het selve nae haaren doode volkomen kragt en effect sorteren sal ...
Actum op het erve Berenbrook in die Esbrookmarke gerigte Eindscheide den 5den juni 1736.

Stadsgericht Enschede 31-12-1738 074.063
Dito heeft Egbert Koning aangegeven gekogt te hebben een huijs binnen deese stad van Gerrit Berenbroek als last hebbende van sijn swager Berent Ruijter en suster Mette Berenbroek eheluijden ...

ORA Borculo 426 65v 28-4-1772 aagscheid, reg. Eibergen fol. 5
Barent Ruijtes en Mette Berenbroek, beiden ol.
Gerrit Ruijters
Harmina Ruijters, wed. van Hendrik Bartels. 1082,1099

Mette married Lambert Berenbroek.712

Mette also married Berend Gerrits Ruijters, son of Gerrit Jans Ruijters and Hermken Jans ten Poelhuijs, on 29 april 1736 in Eibergen 566.,712 (Berend Gerrits Ruijters was born in 't Loo 712 and was christened on 1 october 1699 in Eibergen 712.)

Mette also married Hendrik Berends Rotman, son of Berend Rutgers and Lutger Rotmans, on 2 july 1746 in Eibergen.712 (Hendrik Berends Rotman was born in Geesteren 712 and was christened on 23 august 1711 in Geesteren 797.)

Mette also married Engbert Derks Bartels, son of Derk Hendriks Bartels and Geertien Engberts Scheepers, on 2 may 1751 in Eibergen.1099 (Engbert Derks Bartels was born in 't Loo 1099.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.