? Berenbroek
(Circa 1635-)
? ?
(-)
Herman Berenbroek
(1662-)
Jenneken Engerink
(Circa 1665-)
Gerrit Berenbroek
(1700-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jenneken Lippinkhof

Gerrit Berenbroek 568,764

  • Born: 1700 764
  • Marriage: Jenneken Lippinkhof 568

  General Notes:

Stadsgericht Enschede 10-9-1732 058.305
... waar op ter instantie van Herm. Berenbroock en deszelfs sonen Will. en Gerrit sullen worden afgehoord volgende getuigen ...

Landgericht Enschede 5-6-1736 012.170
Ick Abraham Strick verwalt. rigter des landgerigts Eindscheide doe kond en certificere kragt deses dat voor mij ende mijne keurnooten hier nae genoemt persoonlijk gecompareert ende erschenen sijn Herman Berenbroek en Jenneken Engerink egtelieden leggende die eerste sieck te bedde dog sijn verstand en memorie seer wel magtig, hebbende die laatste haaren lieven eheman die momberschap in desen opgesegt en tot haaren mombaar weder verkooren die e. Aernold Wagelaer welke haar oock van den gerigte is toegelaaten, en verklaarden sij comparanten overdagt te hebben die brosheit en kortheit des menschelijken doen, die sekerheit des doods en die onsekere uur van dien, en daerom niet geerne van hier te willen scheiden eer en bevorens sij van hunnen tijdelijke goederen hadden gedisponeert tot welke dispositie sij mede verklaerden getreden te zijn uit vrijen wille sonder opmaakinge off misleidinge van jemant komende dan tot de disposietie soo beveelen sij testatooren haare zijlen soo haast die uit haare lichaamen nae de wille des Heeren komen te scheiden in die genaadige hand van God Almagtig, en haare lichaamen aen die aerde tot een eerlijke begrafenisse.
Ten eersten soo maaken en willen sij testatoren dat haer dogter Enne nae haar beider overlijden voor af uit haaren boedel sal hebben te trecken die somma van een hondert caroli guldens tot 20st het stuck
Ten 2den tot willen en maken sij testatoren en wel met assistentie als voorsch. aen haare dogter Hille, getrout aen Geerit Gesink, die somma van een hondert guldens, sullende dieselve met dese hondert guldens mede te ontfangen nae testatooren doode, ten enenmaal in het vervolg afgesoet sijn en blijven zonder verder in haar testatoren na te laatene goederen te participeeren om redenen dat sij testatoren verklaarden dat haare gemelte dogter Hille al wel soo veele als haare andere kinderen uit haare naelatenschap kunnen krijgen bereits hadde genooten sullende als den nog naa haaren testatooren doode die beide kinderen van haar dogter Hille bij Gerrit Wermink uit 't Weckelo in egte geprocureert met naamen Henrick en Gerrit te saamen 100 gulden te hebben genieten waer van Henrick voorsch. sal trecken 60 gulden en Gerrit 40 gulden maakende dan alsoo te saamen al gesegt 100 gulden.
3de Soo stellen sij testatooren en wel met assistentie als booven tot haare waare en universeele erfgenaamen in alle verdere haare nae te laatene goederen nae haaren doode en beider overlijden haare naegenoemde kinderen als met naamen Enne, Fenne, Gerrit, Mette, Willem, en Hermen om deszelfs naelatenschap als dan onder alkanderen egaalijk te deilen dog niet eerder als gesegt als nae doode van die langstlevende der testatooren welke langstlevende tot die tijd het volle besit en eigendom aen den vollen boedel soo roerende als onroerende, niets exemt daer aen sal hebben te beholden en welgevallen genieten.
Al het welke voorschreven sij testatoren nae dat het selve haar wel en dauelijk was voorgelesen verklaaren te zijn haar uterste wille, willende en begerende dat het selve nae haaren doode volkomen kragt en effect sorteren sal ...
Actum op het erve Berenbrook in die Esbrookmarke gerigte Eindscheide den 5den juni 1736.

Stadsgericht Enschede 31-12-1738 074.063
Dito heeft Egbert Koning aangegeven gekogt te hebben een huijs binnen deese stad van Gerrit Berenbroek als last hebbende van sijn swager Berent Ruijter en suster Mette Berenbroek eheluijden ...

Landgericht Enschede 1-5-1739 068.463
... dat ik in de maend meij 1738 van gerigtsweegen met de verv. rigter Strik ben gewezen nae het Kleijne Berenbroock alhier in de Eschmarkt en aldaer komende ben present geweest als gemelte verv. rigter de partijen domine Naegel ter eene als goedheer van Kleijn Berenbroock en Herman en Gerrit Groote Berenbroock ter anderen zijde sogten te ontscheijden of sekere grond en wal dat partijen zig destijts daer over hebben gesubmitteerd aen d'uijtspraeke van dr. Muntz ... dat daerbij ook hebben gesien dat tussen het land van Kleijn Berenbroock en de situatie alwaer den quaestieusen wal voormaels was geweest van den brink van Kleijn Berenbroock aen Gerr. Berenbrooks grond vris was angegraven en omgetorft hetgeene Groote Berenbroock bekent heeft door hem en sijn volk gedaen te zijn, ...

Landgericht Enschede 7-1-1743 069.171
... ter instantie van Henric Beunink nae voorgaende arrest en citatie onder eede te hooren en t'ondervragen Christiaan Lubbers ... omtrent 20 jaaren oud ... woont in het Munsterland aen dese grensen digt bij het Berenbrook en Hoepers.
... heeft voor enige weijnig weeken gezien dat Herman en Gerrit Berenbrook aldaar in hare nabuerschap op het gemeene veld in de Endscheder Eschmarkt zijn slaegs geweest met greepen en andere gereedschap met d'oude Hoepen en sijn soons ... en de voorn.de Hoepen en sijn soons verscheijden maal met de grepe op den kop hebben geslaegen waer op den Heuper sijn soon Lucas is gekomen om sijn vader te redden waer op Gerrit Berenbrook is toegeschoten en heeft die Heupers soon Lucas met die greepe op den kop geslaagen dat hij ten aerden neerseeg en heeft soo lange moeten leggen dat sijn moeder is gekomen en heeft hem weder op geholpen, waer op vervolgens Gerrit Berenbrook siende dat den Heupers sijn soon Gerrit daer mede bij staande en present was soo heeft gemelte Gerrit Berenbrook mede vervolgens nae die soon geslaagen met die greepe maar gem. soon Gerrit Heuper hem ontweken sijnde heeft hem also vlugtende die ??? [hetwelk allemaal] is voorgevallen bij gelegentheid als die Heuper die plaggen die sijne soon Lucas aen sijn land geraaid hadde wilde weghalen welke die Berenbrook op voorschr. maniere belet hebben en hebben die Heupers alsoo haaren waagen moeten staan laaten maar de Berenbrook hebben destijds op haar waagen nog enige van die plaggen medegenomen.

Drostambt Twente 1743-1751
Heuper x Groot Berenbroek
Jan Heuper vordert handhaving in zijn recht plaggen te steken uit een stuk grond, gelegen bij de Berenbroekskamp in de Eschmarke bij de Munsterse grens, waarin hij door Gerrit Groot Berenbroek wordt gestoord.

Landgericht Enschede 5-2-1752 056.138
Erschenen in die weledele gerigte Jan Lippinghof [in de marge toegevoegd: en Herm. Brunink ... voor haar en de rato caverende voor Will. ..], Engbert Lippinghof en Hindrik Lippinghof voor haar selfs voorts Jan Spelberg en Gerrit Berenbroek nomine uxoram te saamen erfgenamen van wijlen Roelof Lippinkhof geassisteert met haar bediende procurator Hendrick Penning welke mits dezen dienende voor aansprake tegens Jan Smalenbroek poseren in facto onstrafbaar waar te weesen dat in leven sij geweest Jenneken Smalenbroek suster van den aanliggeren ? vader en schoonvader als mede van de gedaagde dat voorschreven Jenneken Smalenbroek als wesende niet de alderkloekste door desselfs broeders de gedaagd in deese en Harmen Varwijck bij haar derde broeder Roelof Lippinghof in kost sij besteeden en aldaar tot haar dood toe gebleven en ook gestorven dat door Roelof Lippinghof de groeve sij bekostigt en andere voorschot sij gedaan, dat de gedaagde ab intestato voor een derde part erfgename van voorschreven Jenneken Smalenbroek sij geweest en uit dien hoofde voor sijn derde part aan Roelof Lippinghof sij schuldig geworden wegens kostgelt van Jenneken Smalenbroek twee en vijftig guldens, wegens der selver groeve twintig guldens, nog weegens eene keppe twee guldens en vijff stuivers, dus tesaamen vierenseventig guldens en vijff stuivers al het geene met niet denke dat de gedaagde onder eede sal durven ontkennen ... soo om dat wijlen Roelof Lippinghof in december 1744 op sijn dood bedde aan de aanlegger Harmen Bruininck heeft versogt de aanteekeningen desen aangaande soo men alhier sub A overlegt te maaken gelijk voorschreven aanlegger oorbiedig is ...

Landgericht Enschede 16-10-1755 070.335
... onder eede sullen worden afgehoort:
1 Gerrit Berenbroek, ongeveer 55 jaaren
2 desselfs huisvrouw Jenneken, ongeveer 50 jaaren oud
3 desselfs knegt Berent ten Cate, ongeveer 26 jaaren oud
4 Lucas Heupers, ongeveer 34 jaaren oud
5 Jan ten Thije, ongeveer 41 jaren oud
6 Berent Duivengoor, omtrent 55 jaar oud
7 Henr Haverkatte op Duivengoor, ongeveer 60 jaaren oud
8 Hermen Lutke Berenbrook, tussen de 60 en 70 jaaren oud
9 de wonner van Lutke Berenbrook Willem ten Cate ongeveer 35 jaaren oud
10 de wonner van Gerrit Berenbrook Jan Stroink genaamt, circa 40 jaaren oud

Landgericht Enschede 8-4-1783 015.091
... ten huise van Jan Lippinkhoff op het erve Lippinkhoff in de Eschmarkte deeses gerigts, alwaar ... erschenen is Hendrik Lippinkhoff leggende siek te bedde en seer swak sijnde ...
1mo Legateert ... hij aen den armen van de Esmarkte offwel de tijdelijke opsienders van dien een somma van vijfhonderd gulden ...
2do Legateert ... hij ... aen sijn broers Engbert Lippinkhoff nu Lutke Spelbergs kinderen met namen Janna en Mijntjen Lutke Spelberg te samen een somma van vijffhonderd gulden ... mitsgaders aen Anne Dine Lutke Spelberg thans wonende bij testators broer Jan Lippinkhof voor meijd een vouw ter waarde van vijf en twintig gulden.
3tio Legateert ... hij ... aen sijnen neeve Jan Herman Lippinkhoffs twee kinderen met namen Gerhardus en Hermen Lippinkhoff te samen een somma van vijftien hondert gulden ...
4to Steld ... hij ... tot sijne waare eenige en universele erffgenamen nae aftrek van de voorengemelte legaten als sijn broer Jan Lippinkhoff soon een derde portie, de kinderen van Herman Brunink bij sijn wijlen huisvrouwe Enneken Lippinkhoff in egte verwekt te samen voor een derde portie Jenneken Lippinkhoff wed. Gerrit Berenbrook voor een sesde portie Engbert Lippinkhoff nu Lutke Spelberg voor een derde portie Hermken Lippinkhoff wed. Hendr. Spelberg voor een derde portie en dae nog Willem Swerink voor het derde leste portie ...
Actum op het erve Lippinhoff ten huise van Jan Lippinkhoff in de Esmarkte deses gerigts Endscheede den 8sten april 1783 des snagts tussen een en twee uur. 406,764

Gerrit married Jenneken Lippinkhof, daughter of Roelof Smalenbroek and Hermken Lippinkhof.568 (Jenneken Lippinkhof was born in 1705 764 and died on 5 march 1792 in Broekheurne 6.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.