? Berenbroek
(Circa 1635-)
? ?
(-)
Hermen Berenbroek
(1662-)
Jenneken Engerink
(Circa 1665-)
Hilleken Berenbroek
(Circa 1695-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Gerrit Wermink

2. Gerrit Geesink

Hilleken Berenbroek 570,768

  • Born: Circa 1695
  • Marriage: (1): Gerrit Wermink 768
  • Marriage: (2): Gerrit Geesink 570,768

  General Notes:

Landgericht Enschede 5-6-1736 012.170
Ick Abraham Strick verwalt. rigter des landgerigts Eindscheide doe kond en certificere kragt deses dat voor mij ende mijne keurnooten hier nae genoemt persoonlijk gecompareert ende erschenen sijn Herman Berenbroek en Jenneken Engerink egtelieden leggende die eerste sieck te bedde dog sijn verstand en memorie seer wel magtig, hebbende die laatste haaren lieven eheman die momberschap in desen opgesegt en tot haaren mombaar weder verkooren die e. Aernold Wagelaer welke haar oock van den gerigte is toegelaaten, en verklaarden sij comparanten overdagt te hebben die brosheit en kortheit des menschelijken doen, die sekerheit des doods en die onsekere uur van dien, en daerom niet geerne van hier te willen scheiden eer en bevorens sij van hunnen tijdelijke goederen hadden gedisponeert tot welke dispositie sij mede verklaerden getreden te zijn uit vrijen wille sonder opmaakinge off misleidinge van jemant komende dan tot de disposietie soo beveelen sij testatooren haare zijlen soo haast die uit haare lichaamen nae de wille des Heeren komen te scheiden in die genaadige hand van God Almagtig, en haare lichaamen aen die aerde tot een eerlijke begrafenisse.
Ten eersten soo maaken en willen sij testatoren dat haer dogter Enne nae haar beider overlijden voor af uit haaren boedel sal hebben te trecken die somma van een hondert caroli guldens tot 20st het stuck
Ten 2den tot willen en maken sij testatoren en wel met assistentie als voorsch. aen haare dogter Hille, getrout aen Geerit Gesink, die somma van een hondert guldens, sullende dieselve met dese hondert guldens mede te ontfangen nae testatooren doode, ten enenmaal in het vervolg afgesoet sijn en blijven zonder verder in haar testatoren na te laatene goederen te participeeren om redenen dat sij testatoren verklaarden dat haare gemelte dogter Hille al wel soo veele als haare andere kinderen uit haare naelatenschap kunnen krijgen bereits hadde genooten sullende als den nog naa haaren testatooren doode die beide kinderen van haar dogter Hille bij Gerrit Wermink uit 't Weckelo in egte geprocureert met naamen Henrick en Gerrit te saamen 100 gulden te hebben genieten waer van Henrick voorsch. sal trecken 60 gulden en Gerrit 40 gulden maakende dan alsoo te saamen al gesegt 100 gulden.
3de Soo stellen sij testatooren en wel met assistentie als booven tot haare waare en universeele erfgenaamen in alle verdere haare nae te laatene goederen nae haaren doode en beider overlijden haare naegenoemde kinderen als met naamen Enne, Fenne, Gerrit, Mette, Willem, en Hermen om deszelfs naelatenschap als dan onder alkanderen egaalijk te deilen dog niet eerder als gesegt als nae doode van die langstlevende der testatooren welke langstlevende tot die tijd het volle besit en eigendom aen den vollen boedel soo roerende als onroerende, niets exemt daer aen sal hebben te beholden en welgevallen genieten.
Al het welke voorschreven sij testatoren nae dat het selve haar wel en dauelijk was voorgelesen verklaaren te zijn haar uterste wille, willende en begerende dat het selve nae haaren doode volkomen kragt en effect sorteren sal ...
Actum op het erve Berenbrook in die Esbrookmarke gerigte Eindscheide den 5den juni 1736.

Landgericht Enschede 21-9-1739 012.331
In eigenaar persoonen gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Geesinck op Oosterveld neffens desselfs huijsvrou Hille Berenbroeck hebbende die laetste haaren lieven eheman die momberschap in desen opgesegt en tot haaren mombaar weder verkooren Willem Haaverkatte leggende die eerste sieck te bedde ...
1ste ... op die langstlevende ...
2de ... haare eigen en toebehorende erve het Oosterveld genaamt ... in die Usseler Brookhoerne is gelegen ... aen haare dogter Fenne Oosterveld mits als dan uitkerende een somma van 4200 gulden ad 20st het stuck en aen die soone Jan 200 guldens ... en alle als dan nog overige goederen onder haare kinderen egaal sullen worden gedeilt worden als met naamen aen Henrick, Gerrit, Geertken, Jan, Herman, Willem en Henrick, welke sij testatooren tot haare waare universeele erffgenaamen bij desen nomineeren .. haar oldste soon Henrick een vrije plaatse de tijd sijns levens in het erffhuis op het erve Oosterveld hebben ... 768

Hilleken married Gerrit Wermink.768 (Gerrit Wermink was born circa 1695.)

Hilleken also married Gerrit Geesink 570.,768 (Gerrit Geesink was born circa 1690.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.