? Berenbroek
(Circa 1635-)
? ?
(-)
Handtekening Herman Berenbroek 
(Click on Picture to View Full Size)
Hermen Berenbroek
(1662-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jenneken Engerink

Hermen Berenbroek 768

  • Born: 1662 768
  • Marriage: Jenneken Engerink 768

  General Notes:

Erve Groot Berenbroek
Kadaster gemeente Lonneker, sectie G nummer 173

Landgericht Enschede 25-8-1715 011.148
... eerschenen is Hermen Berenbrook en verclaerde hoe dat hij gecedeert ende getransporteert hadde ... an sijn schoonsonne Gerrit Gesink nue Oosterveld alle sijn regt en praetensien soo hij op het erve ende good Oosterveld en dessen pagter of meijer Jan Oosterveld door de cessie ...

Landgericht Enschede 29-7-1720 011.315
Hermen Walmink met Enne Berenbrook sijn egte vrou, die haren eheman die momboirschap in desen opgesegt hebbende, wederom tot haren momboir gecoren ende aangenomen heeft, die haar bij den gerigte ook toegelaten is, haren broeder Hermen Berenbrook, sijnde hij testator krank liggende te bedde, edog bij goden verstande en sij testatrix gesond van lighaam en bij goeden verstande, becanden overwogen te hebben ...
dat nae dode van haar beiden het gehele erve ende goed Walmink soo en als tegenwoordig door haar beseten en gebruikt word ... in een altoos duirende onbreekbare ende vollen eijgendom sal overgaan ende vererven an eene van hare drie soons ... mits uijtkerende voor dese percelen eene summa van negentien honderd caroli te weten voor het erve vijftien ... [hier ontbreekt een pagina]
Stellende dan vorders tot hare erffgenamen in alle hare nae te latene goederen desselfs kinderen Hermen, Jan, Willem, Geertken, Hille en Hendrina om haare goederen gelijk te deilen en te erven ...

Stadsgericht Enschede 10-9-1732 058.305
... waar op ter instantie van Herm. Berenbroock en deszelfs sonen Will. en Gerrit sullen worden afgehoord volgende getuigen ... het huijs en branderije van Berenbroek ...

Verpondingen Enschede 1733
Berentbroek, eigen, 14-19-:

Landgericht Enschede 13-11-1734 068.287
... die eerste getuige Herman Berenbrook segt 72 jaaren oud ...

Landgericht Enschede 5-6-1736 012.170
Ick Abraham Strick verwalt. rigter des landgerigts Eindscheide doe kond en certificere kragt deses dat voor mij ende mijne keurnooten hier nae genoemt persoonlijk gecompareert ende erschenen sijn Herman Berenbroek en Jenneken Engerink egtelieden leggende die eerste sieck te bedde dog sijn verstand en memorie seer wel magtig, hebbende die laatste haaren lieven eheman die momberschap in desen opgesegt en tot haaren mombaar weder verkooren die e. Aernold Wagelaer welke haar oock van den gerigte is toegelaaten, en verklaarden sij comparanten overdagt te hebben die brosheit en kortheit des menschelijken doen, die sekerheit des doods en die onsekere uur van dien, en daerom niet geerne van hier te willen scheiden eer en bevorens sij van hunnen tijdelijke goederen hadden gedisponeert tot welke dispositie sij mede verklaerden getreden te zijn uit vrijen wille sonder opmaakinge off misleidinge van jemant komende dan tot de disposietie soo beveelen sij testatooren haare zijlen soo haast die uit haare lichaamen nae de wille des Heeren komen te scheiden in die genaadige hand van God Almagtig, en haare lichaamen aen die aerde tot een eerlijke begrafenisse.
Ten eersten soo maaken en willen sij testatoren dat haer dogter Enne nae haar beider overlijden voor af uit haaren boedel sal hebben te trecken die somma van een hondert caroli guldens tot 20st het stuck
Ten 2den tot willen en maken sij testatoren en wel met assistentie als voorsch. aen haare dogter Hille, getrout aen Geerit Gesink, die somma van een hondert guldens, sullende dieselve met dese hondert guldens mede te ontfangen nae testatooren doode, ten enenmaal in het vervolg afgesoet sijn en blijven zonder verder in haar testatoren na te laatene goederen te participeeren om redenen dat sij testatoren verklaarden dat haare gemelte dogter Hille al wel soo veele als haare andere kinderen uit haare naelatenschap kunnen krijgen bereits hadde genooten sullende als den nog naa haaren testatooren doode die beide kinderen van haar dogter Hille bij Gerrit Wermink uit 't Weckelo in egte geprocureert met naamen Henrick en Gerrit te saamen 100 gulden te hebben genieten waer van Henrick voorsch. sal trecken 60 gulden en Gerrit 40 gulden maakende dan alsoo te saamen al gesegt 100 gulden.
3de Soo stellen sij testatooren en wel met assistentie als booven tot haare waare en universeele erfgenaamen in alle verdere haare nae te laatene goederen nae haaren doode en beider overlijden haare naegenoemde kinderen als met naamen Enne, Fenne, Gerrit, Mette, Willem, en Hermen om deszelfs naelatenschap als dan onder alkanderen egaalijk te deilen dog niet eerder als gesegt als nae doode van die langstlevende der testatooren welke langstlevende tot die tijd het volle besit en eigendom aen den vollen boedel soo roerende als onroerende, niets exemt daer aen sal hebben te beholden en welgevallen genieten.
Al het welke voorschreven sij testatoren nae dat het selve haar wel en dauelijk was voorgelesen verklaaren te zijn haar uterste wille, willende en begerende dat het selve nae haaren doode volkomen kragt en effect sorteren sal ...
Actum op het erve Berenbrook in die Esbrookmarke gerigte Eindscheide den 5den juni 1736. 768

Hermen married Jenneken Engerink.768 (Jenneken Engerink was born circa 1665.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.