Cornelis
(-)
Commertje?
(-)
Aagje Cornelisdr
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aalbert Ottoz

Aagje Cornelisdr 283

  • Marriage: Aalbert Ottoz 283

  General Notes:

160. d.d. 25-2-1660 [accoord 27 februari]
Aelbert Otten, wedr. van wijlen Eegtgen Cornelis, ter eenre ende Willem Cornelisz., Leendert Cornelisz. ende Dirck Ariens, getr. hebbende Merrichgen Cornelis., item Cornelis Ariens, voor hem selven en hem sterck makende de rato caverende voor Commertgen, Tryntgen, Willemtgen, Neeltgen Ariens, kinderen van Arien Cornelisz. in dese mede geass. mette voor. Willem ende Leendert Cornelis, der selver kinderen oomen, Willem Jansz. Janbroer, in echte hebbende Grietgen Dircks, ooc hem sterck makende voor Commertgen Dircks, syne huysvrouwe suster, kinderen van Dirck Cornelisz., Cornelis Symons, ende Hendrick Hagens, als man ende voocht van Jannetgen Symons, haer mede sterck makende ende de rato caverende voor Jan Jansz., die getr. heeft Commertgen Symons, Cornelis Symons de jonge, ende Nellichgen Symons, kinderen van Annichgen Cornelis, allen erfgenamen van voors. Eechtgen Cornelis, ter andere zijde, dat sy comparenten metten anderen gemeen hadden omtrent 8 morgen 12 hondt eijgen lants, gemeen in 12 morgen, gelegen in dese heerlijkheid Suydtpolsbroek oosteinde en drie viertelen mette huyssinge ende timmeragie daerop staende; item 4 hondt ende omtrent 12 roede lants gemeen in den viertel, westwaerts aen voors. hoffstede gelegen, mede in dese heerlijkheid, vanwelcke 4 viertels de resteren 7 morgen 28 roeden lants is huyrlant competerende die Heere deser heerlijkheid, 3 morgen den Duytsche tot Utrecht, 2 morgen Jan Otten, Sellichgen Otten ende de kinderen van Oth Ottens 't vorder van 't voors. huyrlant; waer de (...) in comparanten noch metten anderen gemeen hadden 2 morgen in een stuck van 4 morgen mede gelegen in dese heerlijkheid, daervan d'andere 2 morgen aen de voors. Dirck Ariensz. competeert, belent ten westen de Heer deser heerlijkheid en ten oosten Jasper Claesz. etc. 283

Aagje married Aalbert Ottoz.283

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.