Aafje
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Gerrits Vijfjaar

Aafje 283

  • Marriage: Jan Gerrits Vijfjaar 283

  General Notes:

3. fol. 4, d.d. 27-8-1580
Aeffgen Jan Gerritsz. Vijffjaers wedu, als boedelhoudster, geass. met Gerrit Jansz. ende Jan Jansz. haaren soonen, alsmede Ghysbert Willemsz. ende Marrichgen Jansdr., die voorn. wedu haer weeskinderen ende des voorn. Ghysbert Willemsz. ende Jan Jansz. broeder ende suster [niet geheel duidelijk], zijn schuldig die somme van 350 gulden; onderpand op 6 morgen vrij eijgen lants, gelegen in die heerlijkheyd voorn., daer boven naest gelandt Adriaen Anthonysz. tot IJselstyn c.s. met 6 morgen ende boven Aeffgen Jan Gerritsz.. Vijffjaers wedu met haer kinderen naestgelandt sijn

37. d.d. 9-3-1583
Adriaen Sebastiaensz. als opdracht hebbende van Claes Jan Dicksz. nom. uxoris gen. Lysbeth Aertsdr. ende Margaretha Aertsdr., ende Ghijsbert Claesz. geass. met Hendrick Aertsz. synen voecht ende Gerrit Jansz. geass. met Pancraes Heijndricks, sijnen voecht [niet duidelijk wie nu wie is] als erffgenamen van Aert Willemsz. ende Merrichgen Ghysbertsdr. syn huysvrouw, ende Frederick Claesz. Kaelen, hem sterck makende ende ondervangende Gerrit Willemsz. erffgenamen namentlijck Aeffgen Jan Gerritsz. Vyffjaers wedu met haer vijff kinderen, Coen Cornelisz. voor hem zelven ende Cornelis Dircksz. voor hem zelven, ende als vaeder ende voocht van sijn kinderen, ende Adriaen Claesz. Deck als vader ende voocht van sijn kinderen die hij geprocureert heeft bij Anna Cornelis Coenen, noch voir Jan Dircksz. kinderen die hij geprocureert heeft bij Merrichgen Huygendr., noch Adriaen Reyersz. vijff kinderen die hij geprocuereert heeft bij Aeffgen Dircksdr., ende noch t weeskint van Dieloff Korssen die hij geprocureert heeft bij Merrichgen Dircksdr., ende Inge Screevels voir hem zelven ende Aertgen Adriaensdr., geass. met Lenaerdt Anthonisz. haeren gecoren voocht als gemeyn erffgenamen van Merrichgen Aert Willemsdr., tr. aan Adriaen Jansz. Boom hun recht in 4 morgen eijgen lants leggende in de jurisdictie voorschr., daer boven Adriaen Seabstiaensz. c.s. met 4 morgen ende beneden Willem Aertsz. erffgenamen met 6 morgen, streckende van de halve voirwetering tot de halve lantscheydinge toe

56. d.d. 23-6-1585
Aeffgen, Jan Gerrits Vijfjaers wedu, geass. met Gerrit Jansz., haeren zoon, Gerrit Jansz. voor hem seleven ende hem setrck makende voor sijne andere broeder ende suster, tr. de gerechte helft van 11 morgen eygen lants met huys etc., daer boven die Balye te Utrecht met 8 morgen en beneden Cornelis Dirck Ghyssen c.s. met 11 morgen, streckende van de halve voirwetering tot de halve landscheyding toe; noch de gerechte helft van 4 morgen eygen lants, daer boven Engbert Cornelisz. met 4 morgen ende beneden Cornelis Dirck Jacobsz. met 4 morgen, streckende van halve voirwetring tot de halve landscheyding toe, welke voorschr. 1 morgen en 4 morgen, die weder helfte off toe compt Jan Pietersz. Verhouff, schout van de suytsijde van Polsbrouck, met het nagelaeten weeskind van Jan Harmensz. als erfgenaam van Cornelis Harmensz., aan Pancraes Jansz. Pyll

19. d.d. 27-11-1587 [los inliggende acte]
Aeffge Jan Gerritsz. Vyffjaers weduwe, geass. met Jan Jansz., haerer soon, ende Gerrit Jansz. ende Jan Jansz., ondervangende ende h.s.m. voor haere andere onmondige broeders ende susters als erfgenamen van Dirck Gerritsz., ter eenre ende Cornelis Dircksz., v.h.z. ende Coen Cornelisz., v.h.z. ende als vader ende voecht van Aeltgen Coenen, syn doghter, die hy geprocureert bij Katheryna Reyersdr. ende Cornelis Claesz. nom.uxoris, ende Jacob Huygens als gerechte bloetvoecht van t naergelaeten weeskint van Jan Dircksz., die hy geprocureert heeft by Merchgen Huygendr. , Reyer Adriaensz Reyersz., Andries Jan Fouren (of Coster?), als man ende voecht van Aentgen Adriaensdr., Cors Aelffers, v.h.z. ende Jacob Adriaen Reyersz., als vocht van de 3 naergelaeten weeskinderen van Adriaen Reyersz., geprocureert bij Aeffgen Dircksdr., ende Dirickgen Adriaen Reyersdr., geass. synde met Bernaert Anthonisz., haeren gecoren voecht, tsamen erffgenamen van Anthonia Cornelisdr. huysvrouw van Dirck Gerritsz. zalr., tr. gesamentlijck 4 morgen eygen lants mitsg. actie ende recht van 4 morgen bruycklants toebehoerende die heren van St.Jan te Utrecht, daer boven die heren van St.Marien te Utrecht met 8 morgen en de beneden Herbert Jan Herbertsz. erffgenamen met 4 morgen, streckende van de halve voirwetering tot de halve lantscheyding, aan Adriaen Claesz. ende syn 3 naergelaeten weeskinderen, geprocureert bij Anna Cornelisdr. 283

Aafje married Jan Gerrits Vijfjaar.283 (Jan Gerrits Vijfjaar was born circa 1530 and died before 27 august 1580 283.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.