Cornelis
(Circa 1530-)
? ?
(-)
Frederik Willems
(Circa 1555-Before 1609)
Agatha Cornelisdr
(Circa 1560-)
Willem Frederiks
(Circa 1585-Before 1631)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Beligje Thomasdr

2. Willemina Gerrits Scheer

Willem Frederiks 966,2102

  • Born: Circa 1585 966
  • Marriage: (1): Beligje Thomasdr 966
  • Marriage: (2): Willemina Gerrits Scheer Before 12 february 1616 966
  • Died: Before 30 march 1631, before age 46 966

  General Notes:

RA Everdingen 1 s.f., 12-2-1616: De eerste vermelding van het tweede huwelijk van Willem Fredericxz. met Willemtje Gerritsdr. Scheer, dateert van 12 februari 1616. Dan dragen een zuster en zwager van Willemtje, Merten Hendriksz. en Emmeken Gerritsdr., de 1 morgen land, die zij als erfgenamen van Gerrit Hendriksz.Scheer van hun moeder gekregen hebben, over aan Willem Fredericksz.

OV 41 blz. 401-402: Op 9 juni 1620 krijgt hij door overdracht van Comelis Amoutsz. een leen van 6 morgen land in Zijderveld, leenroerig aan het Huis van Vianen. Minder dan drie jaar later, op 22 mei 1623 verkoopt hij het perceel weer.

9-7-1621
Peter Gerritsz SCHEER, Meerten Henricksz X Anneken Gerritsd SCHEER (wettig geboorte), Ghijsbert Willemsz PIJSELMAN X Elisabeth Gerritsd (wettig geboorte), Claes Jansz X Elisabeth Gerritsd, Jan Roeloffsz DE VOS X Aeffken Gerritsd (wettig geboorte), Willem Fredericksz X Willemken Gerritsd (wettig geboorte) en Jacob Reijersz X Janneken Gerritsd (wettig geboorte) consenteren dat hun broer en zwager Henrick Gerritsz SCHEER na het overlijden van hun moeder en schoonmoeder Willemken Gerritsd, vooruit de boedel genieten zal 425 gl en dat voor de leengoederen achtergelaten door hun vader resp schoonvader en wat hun moeder resp schoomnoeder nog zou mogen achterlaten, zo gelegen op Over Boeicoop en op Lang Bolgrij, etc. Henrick Gerritsz SCHEER mag zijn voorkeur tonen bij de vererfenis v/h huis en berg, waar nu hun moeder resp schoonmoeder in woont.

v 10-5-1623#
Willem Theus is schuldig aan; Aert IJmerts Vinck en Willem Fredericks als voogden van de kinderen van Harmen IJmerts Vinck f 400,-

15-11-1624
Willemken Willemsd wde van Gerrit Henricksz SCHEER verkl, alsoe haar zwager Willem Fredericksz voor Meerten Henricksz X comparantes dochter Emmeken Gerritsd za, zich borg gesteld heeft van 50 cg en nooit betaald is geworden door voorn Meerten Henricksz X za Emmeken Gerritsd, de voorn Willen Fredericksz bij de erfenis van comparante vooruit zal krijgen, etc.

RA Everdingen 1 s.f., 15-11-1624: Op 15 november 1624 maken Willem Fredericksz. en Willemken Gerritsdr. echtelieden wonende in Heijcoop een gezamenlijk testament. Zij lijftochten elkaar in al hun goederen tot hertrouwen toe. Voorts bepaalt Willem Fredericksz. dat zijn boedel pas verdeeld mag worden tussen de kinderen uit zijn beide huwelijken, zodra het jongste kind uit zijn tweede huwelijk de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt en alle kinderen op kosten van de gemeenschappelijke boedel zijn opgevoed. Alle kinderen zullen daarna gelijk delen.

RA.22 rol van ordinaire rechtsdagen 1624-1625 (fragment) 3 bladen
Pauwels Roelofs en Aelbert Cornelis Neck
Aert IJmerts Vinck en Willem Fredericks als voogden van de kinderen van Herman Immertse, ook nog Heijndrick Janse Neck
Anna Thomas kinderen

F42v geen dd #
Cornelis Gijsberts te Lakerveld transp. aan Cornelis Cornelis van Noordeloos
In de marge; Maeijken Fredericks met broeder Willem Fredericks zijn voldaan van Cornelis Cornelis Noordeloos, 4-6-1625

OV 41 blz. 533-534: Op 15 november 1626 verwerft hij een viertel land in Boeikop eveneens leenroerig aan het Huis van Vianen. Dit leen wordt op 30 maart namens zijn weduwe, door zijn zwager Hendrik Gerritsz. Scheer, overgedragen aan Hendrik Jansz. van Wijk.

RA Lakerveld 25 acte 10 en RA Lakerveld 3, s.f., 15-1-1629: Ruim zeventien jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw, als Willem al vele jaren met zijn tweede echtgenote getrouwd is, wordt een overeenkomst met zijn voormalige schoonfamilie gesloten. Het blijkt dat Deliana Thomasdr., de zuster van Belichje, na haar overlijden al haar persoonlijke bezittingen, zoals kleding, sieraden en zilverwerk, uit het sterfhuis gehaald heeft. Jarenlang is er twist geweest over de teruggave van deze bezittingen. Nu zullen Willem en de drie kinderen uit zijn huwelijk met Belichje Thomasdr. schadeloos gesteld worden, mits Willem kan aantonen dat hij de kosten van levensonderhoud van één van die kinderen, die enige tijd bij zijn zwager in huis is geweest, betaald heeft.

15-1-1629
Willem Fredericks als vader en voocht van zijn voorkinderen bij Belichgen Thomas ook haar zuster Deliana Thomasse wordt genoemd, ter eenre ende Lambert Thomasz voor hem selve en hen sterkmakende voor zijn andere broers en zusters.

RA Everdingen 16 s.f., 31-3-1631: 31-3-1631 (!)
Jan Christiaensz substituut richter, Antonis Gerritsz VAN HOLLANT, Reijer Gerritsz en Wouter Jansz VAN LEEUWEN schepenen.
[Willemken?] Gerrit SCHEERendr wde van Willem Fredericksz geassisteerd met haar gekozen voogd haar broer Hendrick Gerrit SCHEER, Claes Tomasz en Adriaen Antonisz MIDDELCOOP als voogden v/d onm kinderen van Willem Fredericksz X zijn 1e huisvrouw Belichgen Tomas en van zijn 2e huisvrouw Willemken Gerrits, tr aan Jan Reijersz STERCK die Jonghe, 2½m op Bolgrij, bov Adriaentgen Roelofs en ben het gasthuis te Culemborg.

15-6-1632
Willemptgen Gerrits SCHEER wde en boedelhoudster van Willem Frederick ... verkl schuldig te zijn aan haar broer Peter Gerritsz SCHEER 100 gl, die zij belooft terug te betalen, zodra comparants moeder overlijden zal.

30-5-1633 [137
Claes en Lambert Thomass broers, mitsgaders Thomas Adriaens Lam haere swager
sterkmakende voor de voorkinderen van Willem Fredrickse.

RA Lakerveld 4 f26v 1637: Tomas Willems, zoon van Willem Frederiks, testeert en benoemd tot zijn erfgenaam zijn broer Frederik Willems en zijn zuster Annigje Willems, getrouwd met Joost Bastiaans. Zijn beide halfzusters Eechje en Beligje Willem Frederiks, die dan nog minderjarig zijn, krijgen ieder een legaat van f.200,-.

RA Lakerveld 25, acte 95, 16-5-1649: In 1649 overlijdt een tante van de vier overgebleven kinderen van Willem Frederiks. Als mede-erfgenamen verkopen Frederik Willems voor hemzelve en Joost Bastiaans, Arien Herberts en Willem Thonisz als mans en voogden van hun huisvrouwen hun deel in de nalatenschap aan Maagje Frederiks.

-kw.$ nakijken dd
Cornelis Cornelisz won. te Noordeloos en sterkmakende voor Aeriaentgen Cornelis en Maijken Cornelis zijn dochters en Cornelis Cornelis zijn zoon, Frans Bastiaens man en voocht van selve Cornelis Cornelis dochter en Aerien Willems man en voocht van Grietgen Cornelis Cornelisdr, item Agata wede van Frederick Willems sterkmakende voor Mariken en Cornelia haar dochters, Willem Willems? Fredericks, Peter Cornelis man en voocht van Willemken Frederick Willems, Jan Gijsberts brouwer tot Vianen
ws. nog zelfde stuk
aan te behoeve van Cornelis Floren en .... Eijmberts Vinck
966,1583

Willem married Beligje Thomasdr, daughter of Thomas Dirks and Annigje Claasdr.966 (Beligje Thomasdr died before 12 december 1611 966.)

Willem also married Willemina Gerrits Scheer, daughter of Gerrit Hendriks Scheer and Willempje Willems, before 12 february 1616.966 (Willemina Gerrits Scheer was born circa 1590 in Zijderveld 966,2102.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.